Mateřská škola Zbýšov, okres Vyškov, příspěvková organizace

683 52 Křenovice, Zbýšov 7

 

P Ř E D Á V A C Í   P R O T O K O L

 

 

                         o předání a převzetí zařízení (školy) při změně ředitelky školy

 

Důvod: Rozhodnutí zastupitelstva Obce Zbýšov       ze dne…………………

 

Účastníci předávání:

 

zřizovatel:  Jaroslav Žalkovský DiS pověřuje tímto paní Zdeňku KAZÍKOVOU

                    převzetím majetku a dokumentace školy dle tohoto protokolu a časového

                    rozvrhu

 

Dne :                                                                                                   podpis :

         ……………                                                                                             ………………..

 

Předávající:………………………………………… Helena Pavelková

Přebírající:………………………………………….  Zdeňka Kazíková

 

1.Majetek školy

 

Syntetický účet          Název                                                               Hodnota v Kč

018                             Drobný dlouhodobý nehmotný majetek            155 039,54,- Kč

022                              Dlouhodobý hmotný majetek                               7 722,80,- Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci :             26 204,00,- Kč

Majetek celkem :                                                                              188 966,34,- Kč

Celkové soupisy majetku, včetně místních soupisů, jsou uloženy v kanceláři(lehárně)

 školy ve svazku inventarizace provedené k 31.11.2007. Předávané stavy majetku

 jsou totožné s provedenou fyzickou inventarizací k 31.11.2007 Pohyb majetku nebyl.

                                                                                                           termín předání: 4.7.08

 

2. Pokladní hotovost  + pokladní kniha                   (příloha č. 1)

 

Pokladní hotovost ke dni: 4.7.2008 (vynulováno)                             termín předání: 4.7.08

 

3. Stavy na účtech k 31.7.2008 + kniha faktur       (příloha č. 2)

 

 - výpisy z banky na účty:  účet číslo  273903060227/0100

                                          účet číslo  35-4442760267 (FKSP)

 - převedení IB-KB na telefonní číslo přebírající Z.K. : 607511745  termín předání: 6. 8.08

 

4. Personální dokumentace školy                            (příloha č. 3)

 

-         osobní spisy pedagogických pracovníků 

-         osobní spisy nepedagogických pracovníků                            termín předání: 4.7.08

 

 

5. Povinná dokumentace                                         (příloha č.4)

 

-         zřizovací listina, dodatek ke zřizovací listině

-         školní matrika v listinné podobě

-         rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do rejstříku škol

-         přehled výchovné činnosti, ŠV plán školy aj.pedagog.dokumentace

-         vnitřní směrnice, školní a provozní řád, knihovna, kronika

                                                                                                         termín předání: 4.7.08

 

6. Podací kniha (deník), kniha pošty ( zůstatek cenin-známek),

    -  statistiky ( úrazovost, výkazy o počtu dětí, výkazy o počtu strávníků)

                       -  statist. statist.úřadu    Poslední čj.: ………

                                                                                                          termín předání: 4.7.08

 

7. Požární dokumentace

-         požární kniha

-         další dokumentace vztahující se k zajišťování PO

-         zápisy z kontrol hasících přístrojů, elektro zařízení, kotelny aj.

                                                                                                   termín předání: 4.7.08

 

8. BOZP

-         kniha úrazů ( děti, zaměstnanci )

-         další dokument. vztah. se k zajišťování BOZP, včetně prověrek BOZP      

-         složka dokumentů vztahujících se k hygieně ve škole ( HCCP)

                                                                                                  termín předání: 4.7.08

 

9. Účetní složky k zakládání ( od účetní ) – evidenční listy

                                                                   - přihlášky-odhlášky OSSZ

                                                                   - mzdové listy od r. 2004

                                                                   - P 1 – 04 čtvrtletní výkazy  o zaměstn. v rg.šk.

                                                                                                         termín předání: 6. 8.08

 

10. Razítko 2 ks (otisk), hranaté a kulaté                                       termín předání: 6. 8.08

 

11. Klíče od školy ( pí.Zdeňce Kazíkové)                                      termín předání: 6. 8.08

 

 

 

Ve Zbýšově dne: 6.8.2008.

 

 

 

 

 

…………………………..                                                   ……………………………

předávající : H.Pavelková                                                    přebírající :  Z.Kazíková

 

Rozdělovník:  1x zřizovatel

                   1x předávající H.Pavelková

                   1x přebírající Z.Kazíková

 

 

Příloha č. 1

Zápis z provedené inventarizace pokladní hotovosti, provedené dne 4.7.2008

 

 

Ve Zbýšově dne : 4.7.2008

 

 

 

Na základě plánu inventarizace pokladní hotovosti v Mateřské škole Zbýšov, PO

 

a v souladu s vyhláškou 563/91 provedly  inventuru pokladní hotovosti a předání – 0,- Kč

 

1) jméno pracovníka odpovědného za pokladní hotovost: Helena Pavelková

 

2) stanovený pokladní limit je dodržován : ano

 

3) datum, k němuž byla inventarizace provedena k 4.7.2008

 

4) úhrn zjištěných inventarizačních rozdílů: 0,- Kč

 

5) datum vyhotovení invent. zápisu:6.8.2008

 

6) přehled účetních dokladů, určených k vyúčtování invent. rozdílů: 0,- Kč

 

9) podpis hmotně odpovědného pracovníka:……………………

 

10) pokladní výčetka :  x  x  1 000,-  =      …..  Kč

                                      x x      500,-  =       ….. Kč

                                      x  x     200,-  =      …..  Kč

                                      x  x     100,-  =      …..  Kč

                                      x  x       50,-  =       ….  Kč

                                      x  x       20,-  =       ….  Kč

                                      x  x       10,-  =       ….  Kč

                                      x  x         5,-  =       ….  Kč

                                      x  x         2,-  =       ….  Kč

                                      x  x         1,-  =       ….  Kč

                                      x  x    0,50,-  =       ….  Kč

                                                                       0   Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3       Mzdové složky zaměstnanců od roku 2003

 

                               Zdeňka KAZÍKOVÁ     učitelka (uklízečka) v jedné složce

 

                               Lenka KUDOVÁ            pom.kuchařka šk.výdejny( od 1.3.2008

                                                                       i uklízečka školy)

 

                               Jaroslav Žalkovský DiS.   topič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4

                        Ostatní povinná dokumentace organizace ( předpisy)

 

          Složky roztříděné do oblastí:

 

-         Individuální řídící akty

-         Oblast pracovně právní bezpečnosti a hygieny práce

-         Správa písemností

-         Ekonomika a správa majetku

-         Oblast výchovy a vzdělávání

 

 

 

Další dokumentace

-         složka Obec

-         složka pověřená obec III.stupně (Slavkov)

-         zákony, vyhlášky, právní výklady

-         další vzdělávání pedagogů (DVVP)

-         SIPVZ

-         FKSP

-         úplata za PV vzdělávání

-         přijímání dětí do MŠ (správní akty), složky o dětech

-         archivní kniha - archiválie