Výroční zpráva o činnosti

Mateřské  školy ve Zbýšově

(podle  Zákona č. 564/1990)

školní rok 2007 - 2008

 

 

 

 

Obsah:

 

Část I.       Základní charakteristika mateřské školy

 

Část II.      Zařazení, změny v zařazení, vyřazení ze sítě škol

 

Část III.     Výsledky výchovy a vzdělání

 

Část IV.      Účast v soutěžích

 

Část V.       Výkon státní správy

 

Část VI.      Údaje o pracovnících školy

 

Část VII.     Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

 

Část VIII.    Změny ve vedení školy

 

Část IX.      Zhodnocení a závěr

 

 

 

 

 

 

 

               Zpracovala: Helena Pavelková

 

 

Ve Vyškově 23. 6. 2008


Část I.

Základní charakteristika mateřské školy

 

a)   Mateřská škola Zbýšov,okres Vyškov, příspěvková organizace, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice, IČO:107613395

 

b)   Zřizovatel :  Obec Zbýšov

PSČ:682 01

 

c)   MŠ -školní výdejna stravy, IČO:119200406

 

Školní rok 2007/2008

Školní rok 2007/2008

Počet tříd

Počet dětí

Počet dětí na jednu třídu

Počet dětí na učitele

Prům. Docházak v %

Počet dětí dle zák. 271/2001 Sb.

Počet dětí

Zaměstnané matky

Nezaměstnané matky a na MD

Tř. standardní

1

20

20

10

62%

1

0

3

 

d)   Datum zařazení do sítě:     01.01.2003
Zařazení vč. výdejny stravy :    01.01.2006

 

e)   Celková kapacita školy a její součásti:

skutečná k 1.9.2007 :   20 dětí

plánovaná :             30 dětí

 

f)   Seznam zájmových, občanských. příp. dalších sdružení působících na škole: 0
V porostorách školy vyučuje dvě dívky p.učitel Meluzín (flétnička)

 

 

 

 

 

 

Část II.

Zařazení, změny v zařazení, vyřazení ze sítě škol

 

Nejsou viz. bod f)


Část III.

Výsledky výchovy a vzdělání

 

a)   Pedagogická práce mateřské školy se odvíjí od ŠVP(TVP) s názvem „Kostkáč nás všechno naučí“ a to již druhým rokem. Pracovaly jsme standardně a  všeobecně, s důrazem na všestranný a harmonický rozvoj dětí a dle školního plánu. Hlavní pozornost byla a je  vždy kladena na uplatňování individuálního přístupu k dítěti a sociálnímu rozvoji dítěte. Ve spolupráci s pedagogickým centrem jsou zařazovány logopedické chvilky, kde učitelky pracují na odstraňování vad řeči. Největší procento zastoupení výchov bylo u Hv, Vv a Pv jež se prolínaly s ostatními okruhy přípravy dětí na školu a život tak, aby děti odcházející do školy měly očekávané kompetence. V letošním roce byla dle zákona vypracována komplexní evaluační tabulka v excelu (samosčitatelná), kde se nutně projeví potřeba upravit ŠVP v příštím šk.roce směrem k nedostačujícím výstupům – kompetencím.

     V příštím šk. roce se bude pokračovat v 60ti tématických částech ŠVP, tak, aby se přizpůsobovaly nejen ročním obdobím, ale i aktuálnímu dění ve škole i v obci, podnětům vznikajícím v rodinách či prožitkům z vycházek.

 

b)   Věkové složení dětí k 30.6.2008:

 

Počet dětí

do 3 let(nar. 1. 9. 2005 a později

0

3letí(nar. 1. 9. 2004-31. 8. 2005

3

4letí(nar. 1. 9. 2003-31. 8. 2004

8

5letí(nar. 1. 9. 2002-31. 8. 2003

3

starší(nar. 31. 8. 2001 a dříve

6

 

c)   Odklad povinné školní docházky

 

Počet dětí

Dodatečné odložení povinné školní docházky

1

Odklad povinné školní docházky

0

Celkem

1

 

d)   Péče o integrované děti

     Počet dětí:  0      Druh postižení

 

e)   Školy v přírodě

     Počet dětí:  0     Počet dnů na jedno dítě


Část IV.

Účast v soutěžích

 

Mimoškolní aktivity:

     1x karnevalová schow v družební MŠ Hostěrádky

     2x návštěva pohádky v MŠ Hostěrádky

     3x návštěva divadla „Radost“ V Brně - pohádky

     přenocování ve školce s vycházkou a opékáním špekáčků

     Školní výlet s družeb. MŠ vlakem a pěšky na „Mohylu míru“

     Školní aktivity:

         besidky – vánoční a ke „Dni matek“

         pasování na školáky s pohádkou (jsme hostitelé)

 

 

Část V.

Výkon státní správy

 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Přijetí dítěte do MŠ

6

Ukončení docházky dítěte

5

Odvolání

0

 

 

Část VI.

Údaje o pracovnících školy

 

1.   Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2007/2008
Celková situace, její hodnocení

Vzdělání - nejvyšší dosažené

Počet

Střední pedagogická škola pro učitelství v MŠ

2

VŠ - předškolní výchova

0

VŠ-speciální pedagogika

0

Jiné/jaké/

0

 

2.   Kvalifikovanost

 

Počet fyzických osob

Přepočtený počet na

plně zam.

Kvalif. pracovníci neped.

2

0, 80

Kvalif. pracovníci pedagog.

2

1, 80

Nekvalifikovaní pracovníci

0

0

3.   Věkové složení přepočtených pedagog. pracovníků

 

do 35 let

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem

Počet

0

O, 80

1

0

1, 80

 

4.   Absolventi středních pedagogických škol - jejich počet, kteří nastoupili na školu : 0

 

5.   Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené : 0

 

6.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Zákoník práce

1

Evaluace

1

Možné přístupy ve vzdělávání

1

Funkční studium NIDV

1

Logopedický seminář (výjezdní)

1

Offis 2007,interaktivní tabule

1

Posezení s práv.Dr.Polákovou

1

Bakaláři, program pro školní matriku

1

 

 

Část VII.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

a)   Provedené kontroly ze strany České školní inspekce :
březen 2003 ( hodnocení – dobré )

b)   Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: úprava prostor školy, nábytku, rytmus dne.

 

 

Část VIII.

Změny ve vedení školy

 

ředitelka ukončuje svoje působení po 17 letech ve funkci

 

 


Část IX.

Zhodnocení a závěr

 

Naše jednotřídní MŠ má dostatečné prostory pro činnost, stravování i odpočinek dětí.

Dětem dopřáváme prožitkové učení i nad rámec plánu, dbáme na jejich vývoj v souladu s požadavky zdravotními, hygienickými a vývojem rozumovým a sociálním.

Uplatňujme již řadu let uvědomělou volnost pro pohyb po budově (u dětí, jejichž rodiče s tím souhlasí), s cílem tvorby uvědomělé ukázněnosti. Podněcujeme řečovou aktivitu (prevence poruch řeči), rozvoj představivosti a samostatné myšlení.

Ze strany kontrolních orgánů nebyly shledány závažné závady (jednalo se Ko. BOZP a PO ze strany Školských odborů a Krajského zdravotního ústavu v Brně se sídlem ve Vyškově).

Spolupráce s rodiči se prohlubuje a zlepšuje.

 

Výroční zpráva o hospodaření vyvěšena na:

http://www.sweb.cz/zbysovskaskolka/, nebo

http://zbysovskaskolka.hostuju.cz

 

Úvazky pracovníků jsou stále nízké, neboť normativy na počet dětí (ze státního rozpočtu) pokryjí viz.výše ad.2.

K navýšení prac. úvazku učitelky MŠ došlo od března 2008 s tím, že případné finanční dokrytí provede zřizovatel.

 

Materiální vybavení se postupně zlepšuje a prostředí modernizuje.

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

1x Obec Zbýšov

1x Mateřská škola Zbýšov