Mateřská  škola  Zbýšov, okres Vyškov,  příspěvková  organizace
Ve Zbýšově dne : 21.2.2006
V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í   z a   r o k   2 0 0 5
Mateřská škola Zbýšov, obdržela v roce 2005 od Jihomoravského úřadu, odboru školství 
dotaci ve výši : 628 000,00  
                Výdaje
52151(2)  hrubé mzdy     453 000,00
52461(2)  odvody sociálního pojištění   117 787,00
52451(2)  odvody zdravot.pojištění   40 772,00
50153    knihy, tisk, učební pomůcky   1 430,00
51852    DVPP       1 050,00
 51814   ostat.služby   2 999,00
52551    zákonné pojištění Kooperativa   1 902,00
52771    odvod do FKSP           9 060,00
Celkem dotace :                                                     628 000,00
          zvl.dotace SIPVZ na vzdělávání   1 600,00
Příspěvek od zřizovatele z rozpočtu obce na provozní výdaje
    Příjmy
69110   dotace od zřizovatele     110 000,00
64401(2) příjmy z úroků z účtu 71,57 Výdaje
60220   vlastní příjmy, úplata     11 950,00  
50115   předplatné ČT   142,00  
51820   ost.služby doprava plavání 3 920,00 3 920,00
52150   dplatek úvazku učitelky 15 698,00
52450   odvod SP z prostředků zřizov. 68,00
52550   odvod ZP z prostředků zřiz. 5 494,00
52750   FKSP z prostředků zřiz. 313,00
50113   knihy,uč.pomůcky   2 732,50
50119(21)materiál ostat.,kancel. 4 153,00
51120   opravy a udržování   620,00
50210(20,30)  energie   46952,00
54901  služby peněžních ústavů 4 403,00
 51816  služby - semináře   2 750,00
51220  cestovné   1 482,00
50117   DDHM     1 437,00
51818  ostat.služby   2 263,00
51811(13) poštovné, telekomunikace         11 101,00
126 083,57
Celkem dotace od zřizovatele :       99 466,50
 Zákonné soc.náklady – příděl do FKSP
        Příjmy
Zůstatek z roku 2004   8 963,00
Příděl do FKSP :   9 373,00
Příjmy celkem : 18 336,00
          Výdaje
Kultura       0
Rekreace tuz.i zahr.     2 000,00
Dětské tábory (pro děti zam.)   3 000,00
Kolekce při ván. besídce     300,00
Vitamínové přípravky     699,50
Příspěvek na záv.stravov.     1 392,00
Výdaje celk. 7 391,50
Zůstatek: 10944,5
1. Úplata za předškolní vzdělávání byla vybírána  na dítě a měsíc ve výši 140,- Kč,                    
    a byla součástí rozpočtu školy
2. Příjmy z hospodářské činnosti nebyly
Byla provedena na OSSZ ve Vyškově  kontrola za rok 2004-5. 
Na odvodech pojistného, správnosti výpočtů, nebylo zjištěno žádných závad.
Zpracovala: Helena Pavelková
Helena Pavelková
   ředitelka školy