Mateřská  škola  Zbýšov, okres Vyškov,  příspěvková  organizace
       IČO : 71003550 Zbýšov 7 683 52 Křenovice
Ve Zbýšově dne :3.2.2007
   V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í   z a   r o k   2 0 0 6
PŘÍJMY
69150 PROVOZNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU     672 000
69115 ZVLÁŠTNÍ DOTACE SIPVZ - SR   5 000
69110 PROVOZNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE 110 000
60220  tržby - úplata za předškolní vzdělávání   18 720,00
64401(2)   úroky z činnosti         31,10
VÝDAJE
50113   knihy,uč.pomůcky         1 391,00
50116   čistící prostř.   855,00
50119   spotř.materiál - ostatní   13 925,50
50121   kancelář.materiál   958,50
50123   DDHM SIPVZ audioviz.pomůcky 5 000, 00
50210   spotř.energie - elektrřina 8 125,50
50220   spoř.energie - voda   1 018,80
50230   spotř.energie - plyn   46 169,70
51141   opravy a udrž.-aktual.programu 620,00
51220   cest.ostatní tuzemské   1 326,00
51810   ostatní služby - plavecká výuka 832,00
51811   ostatní služby - poštovné 517,00
51813   ostaní služby - telefon   13 195,50
51814   ostatní služby - str.zam. 3 100,00
54901  služby peněžních ústavů   2 218,00
51816  ostatní služby - vložné na semináře 340,00
51817   ostatní služby - nákup drob.DNM 3 107,00
51818   ostatní služby - ostatní   20 059,50
51820  ostatní služby - doprava na plavání 2 690,00
51852   ostatní služby - školení DVPP Stát.rozp. 250,00
52151(2) hr.mzdy Stát.rozpočet 485 000,00
52451(2) zdravot.pojištění Stát.rozpočet 43 649,00
52461(2) sociální pojištění Stát.rozpočet 126 107,00
52551   Kooperativa   2 039,00
52771   odvod do FKSP   9 701,00
54901   jiné ostat.náklady ( na peněžní služby) 4 078,00
54902  jiné ostat.náklady (na peněž.služby FK)       1 109,00
 Zákonné soc.náklady – příděl do FKSP
Příjmy Výdaje
Příděl do FKSP :       9 701,00      
  zůst.z r.05 7 339,21  
Rekreace tuz.i zahr.     3 700,00
Dětské tábory (pro děti zam.)   3 800,00
Kolekce při ván. besídce   330,00
Vitamínové přípravky   1 371,00
Příspěvek na záv.stravov.         936,00
1. Úplata za předškolní vzdělávání byla vybírána  na dítě/měsíc ve výši 180,- Kč,od září                     
    2006 a byla součástí rozpočtu školy.
2. Příjmy z hospodářské činnosti nebyly.
Byla provedena na OSSZ ve Vyškově  kontrola za rok 2005-6 a kontrola zřizovatelem.
Zpracovala: Helena Pavelková
Helena Pavelková
   ředitelka školy