Mateřská  škola  Zbýšov, okres Vyškov,  příspěvková  organizace  
           IČO : 71003550   Zbýšov 7 683 52 Křenovice      
           
  V ý r o č n í   z p r á v a   o   h o s p o d a ř e n í   z a   r o k   2 0 0 7  
      Ve Zbýšově dne : 8.2.2008  
    PŘÍJMY    
  69150 PROVOZNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU   757 000,00  
  69110 PROVOZNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE   110 000,00  
  60220  tržby - úplata za předškolní vzdělávání     27 450,00  
  64810  použití rezervního fondu     27 891,00  
  64401(2) úroky z hl.činnosti a FKSP     39,15  
  60219  tržby z prod.služeb- prostř. od rodičů     6 428,00  
    VÝDAJE      
  50113   knihy,uč.pomůcky       3 869,60  
  50116   čistící prostř.       1 200,00  
  50119   spotř.materiál - ostatní     12 237,40  
  50120   spotř.materiálu - OOPP     1 100,00  
  50121   kancelář.materiál       331,00  
  50210   spotř.energie - elektrřina     10 674,00  
  50220   spoř.energie - voda     1 035,90  
  50230   spotř.energie - plyn     32 436,00  
  51110   opravy a udrž.-aktual.programu     930,00  
   51130  opravy a udržování - revize     4 939,00  
   51140  opravy a udržování     2 190,00  
  51210   cest.ostatní tuzemské     270,00  
  51811   ostatní služby - poštovné     1 303,00  
  51813   ostaní služby - telefon     11 911,50  
  51814   ostatní služby - ZS     2 820,00  
  51815  ostatní služby - vložné na semináře     3 380,00  
  51817   ostatní služby - nákup drob.DNM     656,00  
  51818   ostatní služby - ostatní     23 512,00  
  51821   ostatní služby - plav.výuka(hr.rodiče)     6 428,00  
  51852   ost.služby - školení DVPP Stát.rozp.     900,00  
  52151(2) hr.mzdy Stát.rozpočet     546 000,00  
  52451(2) zdravot.pojištění Stát.rozpočet     49 144,00  
  52461(2) sociální pojištění Stát.rozpočet     141 966,00  
  52551   Kooperativa       2 296,00  
  52771   odvod do FKSP       10 920,00  
  54901   jiné ostat.náklady ( na peněžní služby)     3 976,00  
  54902  jiné ostat.nákl.(na peněž.služby FK)     1 070,00  
      925 084,30  
                   
                   
  str. 2  
   
   Zákonné soc.náklady – příděl do FKSP- 2007  
   
   
  Příjmy Výdaje  
  Příděl do FKSP :   10 920,00    
  Rekreace tuz.i zahr.   3 670,00  
  Dětské tábory (pro děti zam.) 4 000,00  
  Kolekce při ván. besídce (pro děti zam.) 274,00  
  Vitamínové přípravky   791,20  
  Příspěvek na záv.stravov.         846,00  
  9 581,20  
   
   
        1. Úplata za předškolní vzdělávání byla vybírána na dítě / měsíc ve výši 180,-Kč  
     od září 2007 a byla součástí rozpočtu školy.  
  2. Příjmy z hospodářské činnosti nebyly.  
  3. Plavecká výuka (hradili rodiče)  
  4. Hospodaření skončilo kladným výsledkem ve výši 3 724,55 Kč  
   
   
  Byla provedena na OSSZ ve Vyškově  kontr.za rok 2006-7 a kontr.zřizovatelem(září,říjen 2007)  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ve Zbýšově dne : 8.2.2008 Helena Pavelková  
  Zpracovala: Helena Pavelková    ředitelka školy